เกี่ยวกับเรา

เราเห็นอนาคตที่ AI, IoT, AR และ VR มารวมกันเพื่อขับเคลื่อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ไปสู่อีกระดับ โลกที่สติปัญญาของมนุษย์และเครื่องจักรทำงานเพื่อประโยชน์และเป้าหมายเดียวกัน

The Knowledge Metaverse

Metaverse แห่งการเรียนรู้ คือการรวมกันของอินเทอร์เน็ตและโลกแห่งความจริง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงวิชาการ และการฝึกอาชีพภาคปฏิบัติ คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.2573 อุตสาหกรรม AR และ VR จะช่วยกระตุ้น GDP โลกได้ถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขทางการตลาดที่น่าสนใจนี้มาจากบริษัท Big Tech ต่างให้ความสนใจใน Metaverse เพิ่มมากขึ้น บ่งชี้ว่าในปีต่อๆไป โลกของเรามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในโลก Virtual มากขึ้น

Billion USD

CHO Thavee PLC

Mobility Tech Riders

CHO Thavee PLC เราไม่เคยที่จะหยุดแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคต Metaverse / AR & VR / Fintech / DeFi / Token / NFT ที่จะช่วยต่อยอดให้ธุรกิจต่อไปด้วย

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจคมนาคมแห่งอนาคต “Mobility Tech Company” และร่วมขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

EON Reality

EON Reality ผู้นำระดับโลกด้านถ่ายทอดความรู้และทักษะบนโลกเสมือนจริงสำหรับสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอ EON-XR แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด ที่จะช่วยสร้างการเรียนรู้ในโลก Metaverse ได้ง่ายๆ

In the workforce

การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้ชะลอตัวลงอยู่ในระดับที่ต่ำ อัตราการเติบโตของผลผลิตในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.2005-2014 เท่ากับครึ่งหนึ่งของทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตของผลผลิตที่ช้า จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี และส่งผลต่อการปรับค่าจ้าง ซึ่งอาจกระทบต่อสังคมและประเทศอย่างร้ายแรง

กุญแจสำคัญในการรักษาอัตราการเติบโตของผลผลิตที่มีคุณภาพ คือ ความสำเร็จทางการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างตำแหน่งงานว่างและการว่าจ้างเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

In the classroom

การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้ชะลอตัวลงอยู่ในระดับที่ต่ำ อัตราการเติบโตของผลผลิตในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ.2005-2014 เท่ากับครึ่งหนึ่งของทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตของผลผลิตที่ช้า จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี และส่งผลต่อการปรับค่าจ้าง ซึ่งอาจกระทบต่อสังคมและประเทศอย่างร้ายแรง

กุญแจสำคัญในการรักษาอัตราการเติบโตของผลผลิตที่มีคุณภาพ คือ ความสำเร็จทางการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างตำแหน่งงานว่างและการว่าจ้างเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย